In een paar klikken uw lijst op maat voor een zeer scherpe prijs
Lijsten Onze lijstenmakerij Voorwaarden Contact betalen met IDEAL of bankoverschijrving  Uitleg

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN lijstenopmaatmaken.nl.

1. Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

"lijstenopmaatmaken.nl": de onderneming die onder de naam lijstenopmaatmaken.nl gedreven wordt door Inlijstboutique Valkenhoeve, gevestigd te Wateren, kantoorhoudende aan de Appelschaseweg 4, 8438 SJ WATEREN.
  • Ontvangstbevestiging: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in art. 3.2. van deze Voorwaarden.
  • “Product”: het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en lijstenopmaatmaken.nl, door of via lijstenopmaatmaken.nl binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
  • “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden

2. Toepasselijkheid:

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van lijstenopmaatmaken.nl gesloten worden en waarbij lijstenopmaatmaken.nl partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en lijstenopmaatmaken.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door lijstenopmaatmaken.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3. Alle rechten en aanspraken zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten t.b.v. lijstenopmaatmaken.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen t.b.v. door lijstenopmaatmaken.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4. lijstenopmaatmaken.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen/Overeenkomsten:

3.1 Alle aanbiedingen, gedaan op de website van lijstenopmaatmaken.nl, zijn vrijblijvend tot u de ontvangsbevestiging hebt ontvangen. Indien lijstenopmaatmaken.nl de aankoopprijs van het Product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zult u hier onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte worden gesteld. U hebt in dat geval de bevoegheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan lijstenopmaatmaken.nl te melden.

3.2 De overeenkomst tussen lijstenopmaatmaken.nl en u komt tot stand op het moment dat u (a) een bestelling hebt geplaatst op de website van lijstenopmaatmaken.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van lijstenopmaatmaken.nl ;
(b) u op de “bevestig” icon geklikt hebt op de website van lijstenopmaatmaken.nl nadat u accoord gegaan bent met de Algemene Leveringsvoorwaarden;
(c) u bevestigd hebt dat de door u verstrekte gegevens juist zijn en het aangeven van de wijze van betaling, door op de website van lijstenopmaatmaken.nl op de “bevestig” icon te klikken, hierop van lijstenopmaatmaken.nl op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat lijstenopmaatmaken.nl uw bestelling heeft ontvangen (de “ontvangstbevestiging”).

Nadat lijstenopmaatmaken.nl uw bestelling heeft ontvangen, zal lijstenopmaatmaken.nl de ontvangstbevestiging onmiddellijk naar uw e-mail adres versturen, tenzij van lijstenopmaatmaken.nl in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst met u zal nakomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw betaling (in geval van factuur vooraf) een periode van meer dan 2 maanden uitblijft of, in geval van electronische betaling, uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 2 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde product te betalen.

De overeenkomst bevat alle tussen u en lijstenopmaatmaken.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tusen u en lijstenopmaatmaken.nl.

De administratie van lijstenopmaatmaken.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs voor de door u aan lijstenopmaatmaken.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door lijstenopmaatmaken.nl verrichte leveringen. lijstenopmaatmaken.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.3. De ontvangstbevestiging vermeldt in elk geval de volgende informatie:
(d) Een omschrijving van het product dat door u is gekocht en het aantal door u gekochte producten;
(e) de prijs van het product;
(f) de kosten van verzending onder rembours en evt. andere kosten in verband met het door lijstenopmaatmaken.nl uitvoeren van de overeenkomst die zij met u is aangegaan;
(g) eventuele andere kosten
(h) uw naam, evt. klantnummer, adres waar het product naar toe gestuurd moet worden, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres) en uw e-mail adres en evt. telefoonnummer.
(i)de leveringstermijn van het product;
(j) het bestellingnummer en evt. een artikelnummer;
(k) de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn;
(l) het e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van lijstenopmaatmaken.nl, waar u met vragen over uw bestelling terecht kunt.

3.4 herroeping door invoer of softwarefout
Indien ondanks onze zorgvuldigheid door een invoerfout of een softwarefout een niet realistische prijs aangeboden wordt op de website lijstenopmaatmaken.nl behouden wij het recht voor deze fout te corrigeren. De klant zal de keuze gegeven worden de order met de correctie doogang te laten vinden, of de order te annuleren en een eventuele gedane betaling retour te krijgen.

4. Transport en -kosten:

4.1 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor lijstenopmaatmaken.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door lijstenopmaatmaken.nl kunnen worden uitgesloten.

5. Levertijd:

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en lijstenopmaatmaken.nl.

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door lijstenopmaatmaken.nl overschreden wordt, zal lijstenopmaatmaken.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met lijstenopmaatmaken.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan lijstenopmaatmaken.nl te melden.

5.3 De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal lijstenopmaatmaken.nl binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2. genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.4 Indien u aantoonbare schade hebt geleden als gevolg van het door lijstenopmaatmaken.nl overschrijden van de levertermijn, zal lijstenopmaatmaken.nl deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan u vergoeden, ongeacht de vraag of u de overeenkomst met lijstenopmaatmaken.nl hebt ontbonden.

6. Afkoelingsperiode:

Alle producten op lijstenopmaatmaken.nl worden op maat voor de klant gemaakt. Een afkoelingsperiode is daarom niet van toepassing.

7. Onvoldoende saldo:

7.1 Indien lijstenopmaatmaken.nl bij onvoldoende saldo op uw bankrekening de aankoopprijs van het product niet kan incasseren, is zij gerechtigd hiertoe een hernieuwde opdracht voor een incasso aan uw bank cq. BankGiroCentrale te plaatsen. Indien hierdoor extra kosten ontstaan, zullen deze per extra incasso worden doorberekend. De kosten van een extra incasso bedragen € 5,00 per keer.

8. Niet goed, geld terug:

8.1 Indien binnen 14 dagen, nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan de specificaties van het door u bestelde, heeft u twee mogelijkheden : (a) u kunt lijstenopmaatmaken.nl schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met lijstenopmaatmaken.nl ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan lijstenopmaatmaken.nl te melden.

8.2 Indien u lijstenopmaatmaken.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, dient u het product aan lijstenopmaatmaken.nl te retourneren. lijstenopmaatmaken.nl zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen.. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van lijstenopmaatmaken.nl, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel dat het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. Indat geval is lijstenopmaatmaken.nl niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. lijstenopmaatmaken.nl zal in dat geval het product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.

8.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 8.1 (b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan lijstenopmaatmaken.nl te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van lijstenopmaatmaken.nl. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

9. Garanties:

9.1 Op de door lijstenopmaatmaken.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten geleverd wordt. De garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

10. Klachten:

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door lijstenopmaatmaken.nl serieus in behandeling worden genomen.

10.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Verkoop van lijstenopmaatmaken.nl (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden).

10.3 lijstenopmaatmaken.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. lijstenopmaatmaken.nl zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

11. Privacy:

11.1 lijstenopmaatmaken.nl zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.


11.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door lijstenopmaatmaken.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.


11.3 De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.

11.4 Door het aangaan van een overeenkomst met lijstenopmaatmaken.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan lijstenopmaatmaken.nl voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.


11.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens lijstenopmaatmaken.nl doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan lijstenopmaatmaken.nl laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. lijstenopmaatmaken.nl zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens, opgenomen in dit bestand, anonimiseren (voor gebruik voor statistisch onderzoek of ten behoeve van lijstenopmaatmaken.nl).

12. Verkoop-/serviceafdeling van lijstenopmaatmaken.nl:

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met : Inlijstboutique Valkenhoeve, Appelschaseweg 4,

8438 SJ WATEREN Tel.: 0521-387721 ; E-mail: pdebrock@hetnet.nl

13. Toepasselijk recht, bemiddeling en Geschillen:

13.1 Op alle overeenkomsten, gesloten met lijstenopmaatmaken.nl, is Nederlands recht van toepassing

13.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en lijstenopmaatmaken.nl, naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en lijstenopmaatmaken.nl, dan kunt u lijstenopmaatmaken.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij lijstenopmaatmaken.nl van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.

13.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 13.2 of op andere wijze in der minne kan worden geschikt, is de rechter te Assen bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan lijstenopmaatmaken.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering.

 

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Binnen Nederland:

Waar u ook woont in Nederland voor ons is dit geen probleem wij leveren overal. Voor de eilanden geldt een toeslag.

Buiten Nederland:

De meerkosten worden in overleg berekend.

Levertijden:

In de meeste gevallen is het door u bestelde product binnen 2 weken bij u thuis. Mocht er echter enige vertraging optreden (bijv. een onverwacht hoge vraag naar bepaalde artikelen) dan kan het voorkomen dat het enige dagen langer kan duren. lijstenopmaatmaken.nl zal u in dat geval per E-mail op de hoogte houden van uw bestelling.

Levergarantie:

lijstenopmaatmaken.nl garandeert uw levering uiterlijk binnen 30 dagen. Hebt u na deze periode uw bestelde artikel nog niet thuis bezorgd gekregen, dan ontvangt u een bericht waarin wij verzoeken uw bankgegevens aan ons door te geven. U ontvangt dan het (eventueel) betaalde bedrag retour.

Assortiment:

Mocht het zo zijn dat het door u bestelde artikel niet meer leverbaar is zullen wij u hierover zo snel mogelijk via de E-mail berichten.

Bezorging:

In principe verzorgt de Nederlandse Pakket Dienst de bestelling van uw artikel. Zij biedt dit bij u aan. Mocht u niet thuis zijn, dan krijgt u een kaartje in de brievenbus met behulp waarvan u contact kunt opnemen met de NPD over een tweede bezorging. Mocht u ook bij de tweede keer niet thuis zijn dan krijgt u een kaartje in de bus waarop de uiterste termijn (5 dagen) waarop en de plaats vermeld staan waar u zelf het pakket kunt ophalen. Na deze periode van 5 dagen komt het pakket terug naar de lijstenopmaatmaken.nl. Wij versturen het dan graag nogmaals maar zijn dan wel genoodzaakt opnieuw bezorgkosten bij u in rekening te brengen.

Mocht u nog vragen hebben over bezorging of levertijden, neem dan contact op met ons via E-mail: pdebrock@hetnet.nl

 

Privacy/AVG

Lijstenopmaatmaken, gevestigd aan Appelschaseweg 4, 8438 SJ te Wateren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lijstenopmaatmaken
Appelschaseweg 4
8438 SJ Wateren
+31 521-387721
website: lijstenopmaatmaken.nl

Piet de Brock is de Functionaris Gegevensbescherming van lijstenopmaatmaken. Hij is te bereiken via info@lijstenopmaatmaken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lijstenopmaatmaken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Lijstenopmaatmaken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lijstenopmaatmaken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
Lijstenopmaatmaken neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lijstenopmaatmaken) tussen zit.

We slaan gegevens alleen op voor:
- verzending van door de klant bestelde producten
- contact en of vragen over onze producten op verzoek van de klant
- facturen - onze administratie


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lijstenopmaatmaken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia en adres: bij afname dienst of product maximaal 8 jaar in de administratie
Emailadres, telefoonnummer en Personalia en adres bij mailcontact en opname in adresboek: oneindig

Delen van persoonsgegevens met derden
Lijstenopmaatmaken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lijstenopmaatmaken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lijstenopmaatmaken. Op uw verzoek verwijderen we uw gegevens uit ons adresboek.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Lijstenopmaatmaken.nl.

Lijstenopmaatmaken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lijstenopmaatmaken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Lijstenopmaatmaken.nl. Lijstenopmaatmaken heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.